Zasady dotyczące świadczenia "Rodzina 500+"

13.11.2017

1 kwietnia ub. r. weszła w życie ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (dz. U. 2016 poz. 195), zwana Programem 500+. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. W przypadku urodzenia dziecka, ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

W Zabrzu głównym realizatorem ustawy jest Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych. Strony są obsługiwane w siedzibie Centrum tj. przy ul. 3 Maja 16 w następujących godzinach:

poniedziałek 9.00-17.00
wtorek 8.00-14.00
środa 8.00-14.00
czwartek 8.00-14.00
piątek 8.00-14.00.

Wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ można złożyć również w formie elektronicznej poprzez:
• Portal Emp@tia – empatia.mrpips.gov.pl (wymagany Profil Zaufany lub podpis elektroniczny);
• Portal ZUS – pue.zus.pl (wymagany Profil Zaufany lub podpis elektroniczny);
• Systemy bankowości elektronicznej;
• ePUAP – epuap.gov.pl (wymagany Profil Zaufany lub podpis elektroniczny).

W przypadku braku możliwości złożenia wniosku osobiście lub elektronicznie, papierowy formularz wniosku można przesłać na adres Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 370 68 67. Wzory wniosków są dostępne pod następującym linkiem: http://zcsr.zabrze.pl/do-pobrania-145.html