Bez b@rier, bez granic – szkolenia językowe i komputerowe dla osób pracujących z Województwa Śląskiego

10.10.2017

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach rozpoczęła realizację Projektu „Bez b@rier, bez granic – szkolenia językowe i komputerowe dla osób pracujących z Województwa Śląskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet XI, Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, Poddziałanie 11.4.3 Kształcenie ustawiczne.
Kursy skierowane są dla osób pracujących, mających powyżej 25 lat, zamieszkujących i pracujących na terenie województwa śląskiego, które z własnej inicjatywy wyrażają chęć uczestnictwa w szkoleniach oferowanych
w Projekcie.
Pierwszeństwo uczestnictwa mają osoby należące do jednej z grup defaworyzowanych a mianowicie: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka), osoby niepełnosprawne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby mieszkające na terenach wiejskich.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Projektu: http://bezbarier.riph.com.pl