XLV sesja Rady Miasta Zabrze

23.08.2017

W najbliższy poniedziałek, 28 sierpnia, w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się XLV sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 14.00. Radnym zostanie przedłożonych jedenaście projektów uchwał w nst. sprawach:

1) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2017 rok;

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2017-2031;

3) zmiany Uchwały Nr XXXVII/416/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 13.02.2017r. w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z przystanków i dworców komunikacji miejskiej na terenie Miasta Zabrze oraz określenia przystanków i dworców komunikacji miejskiej, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Zabrze;

4) zmiany uchwały nr XII/126/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych;

5) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Zabrze a Skarbem Państwa bez obowiązku dokonania dopłaty;

6) szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Zabrze lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg, a także niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym;

7) przyjęcia Programu na rzecz integracji społeczno–zawodowej osób niepełnosprawnych;

8) przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej w Zabrzu Biskupicach oraz Programu Aktywności Lokalnej w Zabrzu Mikulczycach;

9) zmiany chwały XVI/165/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 12 października 2015 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Zabrze;

10) zmiany Uchwały Nr XXXVI/457/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także niektórych innych składników wynagrodzenia” w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Zabrze;

11) zmiany Uchwały Nr XXI/282/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, określenia źródeł tych dochodów oraz ich przeznaczenia, a także sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.