Absolutorium dla Prezydenta Zabrza za 2016 roku

26.06.2017

26 czerwca odbyła się XLIII sesja Rady Miasta Zabrze. W porządku obrad znalazło się pięć uchwał, w tym m.in. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zabrze za 2016 rok oraz w sprawie udzielenia Małgorzacie Mańce-Szulik, prezydentowi Miasta Zabrze absolutorium za 2016 rok.

 Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Zabrze za 2016 rok wskazując najważniejsze inwestycje oraz kierunki rozwoju miasta. Następnie Piotr Barczyk, skarbnik miasta omówił realizację budżetu Miasta Zabrze za 2016 rok. Kolejnym elementem było przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, biegłego rewidenta oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zabrze w sprawie przedłożonego sprawozdania. Wszystkie opinie były pozytywne. Po dyskusji radni zdecydowaną większością głosów zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zabrze za 2016 rok.
Druga uchwała dotyczyła udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zabrze za 2016 rok. Głosowanie poprzedziło przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zabrze oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta. Obie opinie były pozytywne. Radni zdecydowaną większością głosów udzielili absolutorium Prezydentowi Miasta Zabrze za 2016 rok.