XXXVIII sesja Rady Miasta Zabrze

10.03.2017

W najbliższy poniedziałek, 13 marca, w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 14.00. Radnym zostanie przedłożonych osiem projektów uchwał w nst. sprawach:

1) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2017 rok,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2017-2031,
3) zmiany uchwały nr LI/748/14 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
4) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zabrze na rok 2017,
5) określenia i finansowania zadań w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017,
6) zmiany Uchwały nr XXIV/315/12 RM z dnia 11.06.2012r w sprawie Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ Miasto Zabrze Przyjazne Osobom Niepełnosprawnym” na lata 2012 – 2020,
7) określenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zabrze kryteriów i przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
8) określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych, prowadzonych przez Miasto Zabrze, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej ogólnodostępnej, kryteriów i przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.