Wyniki otwartego konkursu – wzmocnienie potencjału edukacyjnego

21.02.2017

Prezydent Miasta Zabrze ogłasza wyniki otwartego konkursu na wybór Partnera do projektu w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, DZIAŁANIE 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego PODDZIAŁANIE 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego- konkurs.