Działania na rzecz czystego powietrza

09.01.2017

W ostatnich latach Miasto Zabrze wydało niemal 150 mln zł na termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz realizację projektów w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji (tzw. duże PONE i małe PONE). Dzięki temu mieszkańcy otrzymują dofinansowanie na wymianę sposobu ogrzewania swoich domów. Ważnym działaniem są także realizowane przedsięwzięcia edukacyjne uświadamiające troskę o czyste powietrze.

 

Zabrze podejmuje wiele działań w zakresie eliminacji niskiej emisji. To m.in.
• zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło budynków mieszkalnych poprzez termomodernizację i termorenowację,
• wykorzystanie istniejących sieci ciepłowniczych,
• wymiana starych, nieefektywnych urządzeń grzewczych opalanych paliwami stałymi (węglem) na instalacje wysokosprawne energetycznie i ekologicznie.
Warto także nadmienić, że Zabrze zwiększyło obszary terenów zielonych o 183 hektary realizując program „Rekultywacji terenów w rejonie rzeki Bytomki”. Nie bez znaczenia są też inwestycje w zakresie:
• rozwoju komunikacji publicznej (modernizacja torowisk tramwajowych),
• rozwoju systemu ścieżek rowerowych,
• oraz budowy, modernizacji i rozbudowy dróg (Drogowa Trasa Średnicowa, budowa dróg w strefie ekonomicznej czy odbudowa dróg w ramach poprawy gospodarki wodno-ściekowej).
W ostatnich latach odnotowywane jest zmniejszenie wskaźnika przekraczania dopuszczalnego poziomu stężeń pyłu PM10 w powietrzu.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Zabrze na lata 2016-2020 obejmuje następujące zadania:
1. Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
2. Kontynuacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji
3. Termomodernizacja budynków mieszkalnych (wspólnoty, spółdzielnie)
4. Podłączenie budynków mieszkalnych do sieci ciepłowniczej
5. Budowa farm fotowoltaicznych
6. Dalsza modernizacja dróg i rozwój sieci szlaków rowerowych
7. Budowa Centrum Przesiadkowego
8. Działania edukacyjne
W działania poprawiające jakość powietrza w Zabrzu wpisują się Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla pracujący nad paliwem niskoemisyjnym tzw. „Błękitnym węglem” oraz firma Fortum, która buduje nową elektrociepłownię z zastosowaniem najnowszych technologii i rozwiązań pozwalających na ograniczenie szkodliwej emisji.