XXXIII sesja Rady Miasta Zabrze

08.11.2016

14 listopada, w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się XXXIII sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 14.00. Radnym zostanie przedłożonych dwanaście projektów uchwał w nst. sprawach:

1) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2016 rok,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2016-2028,
3) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Zabrze na 2017 rok,
4) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Zabrze na 2017 rok,
5) wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Miejską Zabrze na rzecz Gminy Rzezawa udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Jodłówce,
6) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku położonym przy ul. Księdza Stanisława Brzóski 35a w Zabrzu,
7) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku położonym przy ul. Alojzego Pawliczka 8 w Zabrzu,
8) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku położonym przy ul. Kazimierza Tetmajera 3 w Zabrzu,
9) zmiany uchwały nr LII/698/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zasad zbywania oraz nabywania nieruchomości przez Gminę Miejska Zabrze oraz warunków udzielania bonifikat,
10) ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na terenie Miasta Zabrze w roku 2017,
11) określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Zabrze nie stanowiących jego wyłącznej własności,
12) zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta projektów statutów dzielnic w Zabrzu.