XXX sesja Rady Miasta Zabrze

06.09.2016

Dzisiaj, 12 września, w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się XXX sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 14.00. Radnym zostanie przedłożonych siedem projektów uchwał w nst. sprawach:

1) zaskarżenia do sądu administracyjnego Uchwały Nr 252/XIX/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie uchwały Nr XXVII/297/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2016-2028,
2) zaskarżenia do sądu administracyjnego Uchwały Nr 253/XIX/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie uchwały Nr XXVIII/302/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2016-2028,
3) Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2016-2023,
4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy cmentarzu w Zabrzu Grzybowicach,
5) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
6) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli domków letniskowych lub właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku,
7) odwołania radnego Bogusława Znyka z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zabrze.