Konkurs na dofinansowanie realizacji projektów proinnowacyjnych ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020

07.06.2016

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie, ul. Katowicka 47 jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 OGŁASZA KONKURS na dofinansowanie realizacji projektów ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020 Osi Priorytetowej I „Nowoczesna gospodarka”, Działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach” RPO WSL 2014-2020

Konkurs obejmuje dwa typy projektów:

  • Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.
  • Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:
– Mikroprzedsiębiorstwa,
– Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Konkurs ma charakter zamknięty. Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od godz. 8:00 dnia 30.06.2016 r. do godz. 12:00 dnia 10.08.2016 r.

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Wnioski o dofinansowanie składane są wyłącznie w formie elektronicznej w sposób opisany w Regulaminie konkursu.

Wartość alokacji przeznaczonej na konkurs: 35 000 000,00 EUR (153 580 000,00 PLN[2])
w tym 100% EFRR

Typ 1 – 24 500 000,00 EUR (107 506 000,00 PLN).

Typ 2 – 10 500 000,00 EUR (46 074 000,00 PLN).

Minimalna wartość dofinansowania – 200 000,00 PLN
 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu -> https://www.scp-slask.pl/lsi/nabor/87