Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

15.03.2016

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 127 pkt. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zmianami) podajemy do publicznej wiadomości, że w dniu 19 lutego 2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

Szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi, z powierzchni utwardzonych i dachowych rejonu ulicy Rybnickiej i z części ul. Objazdowej w Zabrzu, dzielnicy Maciejów, poprzez istniejący wylot W1mac z wykorzystaniem ziemnego zbiornika infiltracyjnego.

Pełna treść zawiadomienia w załączeniu.