Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy – wkrótce nabór wniosków

09.03.2016

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu ogłosił, że dnia 14 marca 2016 roku rozpocznie się nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych.

Na refundowane stanowiska w ramach w/w programu będą kierowane osoby bezrobotne, zarejestrowane
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu, spełniające poniższe warunki:

  • są osobami dla których ustalony został I lub II profil pomocy,
  • są w wieku powyżej 29 roku życia (ukończyły 30 rok życia),
  • należą co najmniej do jednej z poniższych grup:
  1. osoby powyżej 50 roku życia,
  2. kobiety,
  3. osoby niepełnosprawne,
  4. osoby długotrwale bezrobotne; zgodnie z definicją Komisji Europejskiej, są to osoby pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (do okresu pozostawania bez pracy zalicza się również okres pozostawania bez pracy przed rejestracją w Urzędzie Pracy w Zabrzu),
  5. osoby o niskich kwalifikacjach (tj. osoby z maksymalnie średnim wykształceniem).

W ramach w/w programu zostanie sfinansowane utworzenie 40 stanowisk pracy w maksymalnej kwocie do 22 000,00 zł.

Szczegółowe informacje -> http://www.pupzabrze.pl/formy_aktywizacji/aktualnosci_komunikaty_ogloszenia/idn:529.html