Otwarty konkurs na wybór partnera do projektu – rozstrzygnięty

03.03.2016

Przekazujemy informację dotyczącą otwartego konkursu na wybór partnera do projektu w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie: 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT.

1. W wyniku postępowania konkursowego Zespół ds. konkursu rekomenduje kandydata na partnera, który podejmie wspólnie z Liderem projektu – Miastem Zabrze (wnioskodawcą) działania związane z przygotowaniem i wdrożeniem projektu pt. "Nasza jakość – Twoja szansa – kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie Poddziałania 11.2.1 "Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Subregionu Centralnego".

2. Oferta złożona w konkursie przez firmę Oświata Sp. z o.o., 40-092 Katowice, ul. Mickiewicza 28/7 spełniła wymogi, które dla kandydatów na Partnera do projektu, zostały określone w ogłoszeniu Prezydenta Miasta o naborze.

3. Oferta złożona w konkursie przez firmę Syntea SA, 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a podlega odrzuceniu ze względu na niespełnienie wymogu określonego w § 5 ust. 3 pkt. 5 regulaminu konkursu.