Komunikat o unieważnieniu konkursu

11.02.2016

Komunikat o unieważnieniu konkursu otwartego na wyłonienie partnera w projekcie RPO WSL  2014-2020, Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie:11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT.

W załączeniu pełna treść komunikatu.