Konkurs na wybór Partnera do projektu

10.02.2016

Prezydent Miasta Zabrza ogłasza otwarty konkurs na wybór Partnera do projektu w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie:11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT.
 

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o konkursie.