XIX sesja Rady Miasta Zabrze

09.12.2015

Dzisiaj (14 grudnia), w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się XIX sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 14.00. Radnym zostanie przedłożonych szesnaście projektów uchwał w nst. sprawach:

1) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2015 rok,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2015–2028,
3) zmiany uchwały nr XVI/197/11 z dnia 14 listopada 2011 Rady Miasta Zabrze w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa na terenie miasta Zabrze,
4) zmiany uchwały nr XVI/160/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 12 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Zabrze,
5) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku położonym przy ul. Zofii Nałkowskiej 9 w Zabrzu,
6) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku położonym przy ul. Wolności 7 w Zabrzu,
7) przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Zabrzu na rok 2016,
8) Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r,
9) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu nr XX/264/12 z dnia 13.02.2012 r. w sprawie: szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
10) nadania nowej nazwy dla drogi – ul. Stanisława Bieniasza,
11) nadania nowej nazwy dla drogi – ul. Jerzego Kukuczki,
12) określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych, prowadzonych przez Miasto Zabrze, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej ogólnodostępnej, kryteriów i przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
13) określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych gimnazjów ogólnodostępnych, prowadzonych przez Miasto Zabrze, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznego gimnazjum ogólnodostępnego, kryteriów i przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
14) nadania imienia Gimnazjum Nr 1 wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zabrzu, ul. Wolności 323,
15) nadania imienia I Liceum Ogólnokształcącemu wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zabrzu, ul. Wolności 323,
16) wyrażenia zgody na umieszczenie Herbu Miasta Zabrze na stronie internetowej kampanii "Więcej niż energia".