XVIII sesja Rady Miasta Zabrze

10.11.2015

16 listopada, w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się XVIII sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 14.00. Radnym zostanie przedłożonych dwadzieścia projektów uchwał w nst. sprawach:

1) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2015 rok,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2015–2028,
3) określenia zasad zbywania, nabywania i wykupu obligacji komunalnych, które Miasto Zabrze zamierza wyemitować w 2015 roku w wysokości 10 mln zł,
4) dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Miasta Zabrze instrumentem płatniczym,
5) określenia wzorów formularzy składanych do organu podatkowego przez podatników z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego,
6) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Zabrze,
7) opłaty targowej na terenie miasta Zabrze,
8) zwolnienia z podatku od nieruchomości stadionów sportowych oraz boisk treningowych przy stadionach w ramach pomocy operacyjnej na infrastrukturę sportową,
9) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Miejską Zabrze nieruchomości na rzecz Rzymsko-Katolickiej Parafii św. Jadwigi w Zabrzu,
10) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku położonym przy ul. 3 Maja 6 w Zabrzu,
11) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Zabrzu na zachód od Al. Wojciecha Korfantego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Zabrze,
12) przyjęcia programów zdrowotnych dla mieszkańców Miasta Zabrze do realizacji w latach 2016 – 2018,
13) przystąpienia do sporządzenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane,
14) ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXXVI/457/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także niektórych innych składników wynagrodzenia” w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Zabrze,
15) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Zabrze przez osoby prawne i fizyczne nie zaliczone do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, a także terminu i sposobu rozliczenia dotacji,
16) nadania imienia Gimnazjum Nr 1 wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zabrzu, ul. Wolności 323,
17) nadania imienia I Liceum Ogólnokształcącemu wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zabrzu, ul. Wolności 323,
18) przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Miasta Zabrze,
19) przyjęcia ramowego programu działania Rady Miasta Zabrze na kadencję 2014-2018,
20) zmiany Uchwały Nr XXIV/321/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11.06.2012 r. w sprawie Statutu Miasta Zabrze (t.j. Dz. Urz. Woj. Śl. 2014.6044).