REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2014-2020 DZIAŁANIE 3.2 „INNOWACJE W MŚP” – ogłoszenie naboru

27.10.2015

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów wpisujących się w cele szczegółowe działania 3.2 „Innowacje w MŚP” realizowanego w ramach III Osi Priorytetowej „Konkurencyjność MŚP”RPO WSL
Termin składania wniosków: 16.11.2015 – 11.01.2016
Wsparcie przeznaczone będzie na wdrożenie i komercjalizację innowacji.
Dofinansowanie może zostać przyznane tym projektom, które mają na celu wdrożenie
w przedsiębiorstwie innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej) stosowanej
co najmniej w skali regionu (Województwa Śląskiego) przez okres nie dłuższy niż 3 lata,
z możliwością zastosowania implementacji nie technologicznych jako wspomagające.

Dofinansowany może być rozwój/budowa przedsiębiorstwa, szczególnie inwestycje w nowe maszyny, urządzenia oraz sprzęt produkcyjny w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług oraz wartości niematerialne i prawne (np. oprogramowanie) niezbędne do wdrożenia. Część dofinansowania można przeznaczyć również na szkolenia czy usługi doradcze związane z zastosowaniem i wykorzystaniem zakupionych środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych, a także na promocję efektów realizacji projektu
na arenie krajowej i międzynarodowej. Nie będzie dofinansowany zakup lub wynajem/dzierżawa nieruchomości, ani zakup robót czy materiałów budowlanych.

Preferowane będą projekty wpisujące się w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 (regionalne inteligentne specjalizacje: medycyna, energetyka, technologie informacyjne i komunikacyjne).
W ramach działania nie przewidziano wsparcia dla projektów realizowanych w ramach partnerstwa.
Miejsce składania wniosków
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Katowicka 47 41-500 Chorzów
Sposób składania wniosków
Wniosek należy wypełnić w systemie LSI oraz złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej,
za pośrednictwem ePUAP lub SEKAP
Kategorie wydatków:
– maszyny
– środki trwałe
– urządzenia
– leasing
– licencje
– oprogramowanie
– sprzęt informatyczny
– urządzenia
– usługi doradcze
– wartości niematerialne i prawne
Kwota dofinansowania projektu
• minimalna kwota: 100 000 PLN
• maksymalna kwota: 2 000 000 PLN

Maksymalna wartość projektu – 10.000.000 zł.

Maksymalny % poziom dofinansowania:
• 50% – w ramach pomocy de minimis
• 45% (mikro- lub małe przedsiębiorstwa) / 35% (średnie przedsiębiorstwa) – w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej
Termin rozstrzygnięcia konkursu: sierpień 2016