Wysokie stężenie ozonu

12.08.2015

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego powiadamia, że 11.08.2015 roku wystąpiło przekroczenie wartości progowej (180 µg/m3) informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia w powietrzu przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu (240 µg/m3) w aglomeracji górnośląskiej (Zabrze).

Przyczynami takiego stanu są warunki meteorologiczne związane z dużym nasłonecznieniem i wysokimi temperaturami, a także obecność w powietrzu substancji, które sprzyjają tworzeniu się ozonu w atmosferze (m.in. tlenki azotu i węglowodory).

Prosimy o zachowanie środków ostrożności, poprzez ograniczenie przebywania na słońcu oraz zmniejszenia aktywności fizycznej w porze występowania najwyższych wartości tej substancji, tj. w godzinach południowych i popołudniowych. Dotyczy to zwłaszcza dzieci, a także osób starszych i chorych, u których ekspozycja na podwyższone stężenia ozonu może skutkować złym samopoczuciem i zaostrzeniem dolegliwości chorobowych.

Bieżąca informacja o jakości powietrza dostępna jest w sposób ciągły na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach: www.katowice.wios.gov.pl, zakładka: Śląski Monitoring Powietrza.
 

 Treść powiadomienia w załączniku.