Dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej – nabór wniosków w PUP Zabrze

15.07.2015

Powiatowy Urzęd Pracy w Zabrzu rozpoczął nabór wniosków o przyznanie jednorazowego dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.
 

Dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej będą finansowane:
1) dla 28 osób z projektu pozakonkursowego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (tj. RPO WSL), Działanie 7.2, projekt: Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 + zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu ( I ).
 

O środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach RPO WSL może ubiegać się osoba bezrobotna, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu, spełniająca poniższe warunki:
• jest osobą dla której ustalony został I lub II profil pomocy,
• jest w wieku powyżej 29 roku życia (ukończyła 30 rok życia),
• należy co najmniej do jednej z poniższych grup:
• o osoby powyżej 50 roku życia;
• o kobiety;
• o osoby niepełnosprawne;
• o osoby długotrwale bezrobotne; zgodnie z definicją Komisji Europejskiej, są to osoby pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy
• (do okresu pozostawania bez pracy zalicza się również okres pozostawania bez pracy przed rejestracją w Urzędzie Pracy w Zabrzu)
• o osoby o niskich kwalifikacjach (tj. osoby z maksymalnie średnim wykształceniem)
 

2) dla 2 osób z projektu pozakonkursowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (tj. POWER), Poddziałanie 1.1.1. projekt: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Zabrze ( I ).
O środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach POWER może ubiegać się osoba bezrobotna, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu, spełniająca poniższe warunki:
• jest osobą dla której ustalony został I lub II profil pomocy,
• jest w wieku 18-29 lat (nie ukończyła 30 roku życia),
• należy do grupy NEET tj. spełnia łącznie trzy warunki:
• o nie pracuje,
• o nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
• o nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).
 

Dotacje do rozpoczęcia działalności gospodarczej będą udzielane w wysokości do 22 000 zł.
 

Wnioski można składać od 13.07.2015 r. do odwołania:
• osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu, Plac Krakowski 9, w godzinach od 8:00 do 15:00 (pokój nr 7.01),
• korespondencyjnie (o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu)

Szczegółowe informacje dostępne są w pok. 7.01 lub pod tel. (32) 277 90 38

Formularze, regulamin -> http://www.pupzabrze.pl/formy_aktywizacji/aktualnosci_komunikaty_ogloszenia/idn:466.html