Fitch Ratings dobrze ocenia Zabrze

02.06.2015

Międzynarodowa Agencja Fitch Ratings potwierdziła 1 czerwca 2015 roku długoterminowy rating krajowy Zabrza na poziomie „BBB+(pol)” oraz międzynarodowy długoterminowy rating dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „BB+”. Perspektywa ratingów jest stabilna.

Poniżej zamieszczono pełną treść komunikatu:

Potwierdzenie ratingów odzwierciedla oczekiwanie Fitch, że w latach 2015-2017 Zabrze stopniowo poprawi wyniki operacyjne i że nadwyżka operacyjna w pełni wystarczy do obsługi zadłużenia. Ratingi biorą pod uwagę wzrost zadłużenia ogółem i zobowiązań pośrednich netto (dług i ryzyko pośrednie Miasta) w 2015 r. oraz wciąż słabą, choć poprawiającą się stopniowo płynność.

GŁÓWNE CZYNNIKI RATINGU

W 2014 r. Miasto osiągnęło nadwyżkę operacyjną w wysokości 7,7 % dochodów operacyjnych, znacznie wyższą niż średnia 4,8 % osiągana w latach 2010-2013. Przewyższała ona 1,5 razy roczną obsługę zadłużenia wynoszącą 35 mln zł. Decydujący wpływ na wynik operacyjny miały otrzymane wyższe transfery bieżące, jak również ograniczenie tempa wzrostu wydatków bieżących. Dalsze ograniczanie tempa wzrostu wydatków może wpłynąć pozytywnie na ratingi Zabrza. Zgodnie z prognozą Fitch Zabrze powinno utrzymać marżę operacyjną na poziomie około 8 % w latach 2015-2017. Władze Miasta kontynuują umiarkowaną politykę stopniowego wzrostu podatków lokalnych, jak również ograniczania tempa wzrostu wydatków bieżących.
Oczekiwane przez Fitch ożywienie gospodarki krajowej w latach 2015-2016 ze wzrostem PKB o 3 % średnio rocznie powinno dodatkowo pozytywnie wpłynąć na nadwyżkę operacyjną Zabrza. Nadwyżka ta w latach 2015-2017 powinna przewyższać roczną obsługę zadłużenia (raty oraz odsetki) co najmniej 1,2 razy. Fitch prognozuje, że zadłużenie bezpośrednie Miasta wzrośnie do około 375 mln zł na koniec 2015 r. w związku z finansowaniem inwestycji, a następnie powinno zacząć spadać. Mimo wzrostu powinno jednak pozostać umiarkowane i nie przekraczać 55 % dochodów bieżących w latach 2015-2017. Zadłużenie bezpośrednie na koniec 2014 r. wyniosło 343 mln zł i było wyższe niż prognozowane przez Fitch ze względu na konieczność wyższego niż początkowo zakładano finansowania inwestycji. Wynikało to z przesunięcia wpływu części dochodów majątkowych na 2015 r.
Obsługa zadłużenia Zabrza wzrośnie do około 50 mln zł w 2017 r. z 43 mln spodziewanych w 2015 r. według prognoz Fitch. Naszym zdaniem w latach 2015-2017 wskaźnik spłaty zadłużenia pozostanie na poziomie 8-9 lat, czyli na poziomie średniej ważonej zapadalności długu Miasta. Płynność Zabrza poprawiła się nieznacznie w 2014 r., choć Miasto stale wykorzystywało linię kredytową w rachunku bieżącym o limicie 30 mln zł. Średnie wykorzystanie w 2014 r. wynosiło około 19 mln zł. Fitch oczekuje jedynie nieznacznej poprawy płynności Miasta w 2015 r., gdyż prognozuje deficyt budżetowy związany ze znacznymi inwestycjami, które Zabrze zamierza zakończyć w tym roku.

Ryzyko pośrednie, czyli dług spółek miejskich oraz poręczenia wystawione przez Miasto, wzrośnie z 206 mln zł na koniec 2014 r. do około 300 mln zł w 2015 r., a następnie powinno ustabilizować się zgodnie z oczekiwaniami Fitch. Wzrost w 2015 r. wynikać będzie z finansowania przebudowy stadionu piłki nożnej realizowanej przez spółkę Stadion w Zabrzu Sp. z o.o. Płatności Miasta związane z przebudową stadionu będą wynosić około 21 mln zł rocznie w latach 2015-2026. Wartości te zostały już uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej Miasta. Niemniej jednak relacja ryzyka pośredniego do zadłużenia bezpośredniego w Zabrzu jest wysoka. Wyniosła ona 60 % w 2014 r. i może wzrosnąć do 82 % w 2015 r. Relacja ta pozostanie wysoka w latach 2016-2017 na poziomie około 80 %.

CZYNNIKI ZMIANY RATINGU

Trwała poprawa płynności oraz wyników operacyjnych z marżą operacyjną wynoszącą 8 %-9 % oraz spadek zadłużenia ogółem i zobowiązań pośrednich netto poniżej 100 % dochodów bieżących (2014 r.: 91 %) może skutkować podwyższeniem ratingów Zabrza.
Ratingi Zabrza mogą zostać obniżone, jeśli marża operacyjna spadnie poniżej 2 %, wskaźnik spłaty zadłużenia przekroczy 20 lat i/lub gdy zadłużenie ogółem i zobowiązania pośrednie netto wzrosną znacząco powyżej 100 % dochodów bieżących.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

Fitch zakłada utrzymanie harmonogramów czasowo-kosztowych dla inwestycji realizowanych przez Miasto i spółki miejskie w 2015 r.