Urząd Pracy refunduje koszty

02.03.2015

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu ogłasza, iż w dniach 9-13.03.2015 r. przyjmowane będą wnioski Podmiotów zamierzających starać się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych.

Wsparcie udzielone zostanie w ramach Programu na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób do 25 roku życia.

W ramach w/w programu zostanie sfinansowane utworzenie 6 stanowisk pracy w maksymalnej kwocie do 18 300 zł.

Wnioski można składać od 9.03.2015 r . do 13.03.2015 osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu w godzinach od 8:00 do 15:00 (pokój nr 7.01, VII poziom), korespondencyjnie (o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu)

Wnioski złożone po 13 marca 2015 r. nie będą rozpatrywane.

Szczegóły – > http://www.pupzabrze.pl/formy_aktywizacji/aktualnosci_komunikaty_ogloszenia/idn:414.html