Zarządzenie nr 89/WKS/2015 Prezydenta Miasta Zabrze

19.02.2015

Przekazujemy do informacji Zarządzenie nr 89/WKS/2015 Prezydenta Miasta Zabrze z 17 lutego, w sprawie określenia trybu ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotowanych z budżetu Miasta Zabrze oraz przeprowadzenia trybu pozakonkursowego dla realizacji tych zadań, trybu sprawozdawania i kontroli tych zadań.