Zabrze przestrzenią rozwoju

Sesja Rady Miasta Zabrze

17.02.2015

23 lutego o godz. 14.00 w sali sesyjnej przy ul. Religi 1 odbędzie się VII sesja Rady Miasta Zabrze.

Pod obrady radnych zostanie przedłożonych 15 projektów uchwał w następujących sprawach:

1) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Zabrzu,
2) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2015 rok,
3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2015-2028,
4) określenia zasad zbywania, nabywania i wykupu obligacji komunalnych, które Miasto Zabrze zamierza wyemitować w 2015 roku w wysokości 38,2 mln zł.,
5) zmiany uchwały Nr X/111/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 13.06.2011 r. w sprawie: zaciągnięcia w latach 2012-2014 kredytu w wysokości 31.000.000 zł na dofinansowanie projektu pn.: „poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II” z późniejszymi zmianami,
6) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, położonej w Zabrzu przy ul. Aleksandra Puszkina, stanowiącej własność Miasta Zabrze, z dzierżawcami gruntu pod garaże blaszane, na czas nieoznaczony,
7) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Zamkowej, stanowiącej własność Miasta Zabrze na prawach Powiatu, ze spółką Szpital Miejski w Zabrzu sp. z o.o. na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata,
8) zmiany uchwały nr XXXVI/410/05 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17.01.2005 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i nadania jej regulaminu pracy,
9) wyrażenia zamiaru likwidacji publicznego IV Liceum Profilowanego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu, pl. Traugutta 1,
10) wyrażenia zamiaru likwidacji publicznego X Liceum Profilowanego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego w Zabrzu, ul. Płaskowickiej 2,
11) określenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zabrze kryteriów i przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
12) przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Zabrze na lata 2015-2018",
13) zmiany uchwały nr LVI/701/06 Rady Miasta Zabrze z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Zabrzu,
14) uzgodnienia projektu statutu Muzeum Miejskiego w Zabrzu,
15) wytypowania trzech przedstawicieli Rady Miasta Zabrze do składu komisji ds. przyznawania nagród Miasta Zabrze za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym dla zawodników, trenerów i osób wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami sportowymi na rok 2015.