Dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawców i pracowników

19.09.2014

Ponosisz wysokie koszty szkoleń swoich pracowników? Dokształcasz się sam na drogich kursach? Zgłoś się do Powiatowego Urzędu Pracy – środki z Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego są przeznaczane na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników.

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących
w firmie.

Wysokość dofinansowania:
1) w przypadku mikroprzedsiębiorstw: 100% kosztów, nie więcej jednak niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (Uwaga: mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. EUR, zgodnie z załącznikiem nr I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóry rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)(Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str.3));
2) w przypadku pozostałych przedsiębiorstw: 80 % kosztów, nie więcej jednak niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Szczegółowe informacje dotyczące finansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy są udzielane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu w pokoju 7.04, tel. 32 277 90 11.