Informacja dla rodziców dzieci rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2014/2015

20.02.2014

W najbliższym czasie rozpoczną się działania związane z przygotowaniem organizacji pracy szkół podstawowych na rok szkolny 2014/2015 i proces rekrutacji kandydatów do klas pierwszych.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1265), w art. 2 stanowi, iż:
– w roku szkolnym 2014/2015 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci urodzone w 2007 r. oraz urodzone w I półroczu roku 2008, czyli od 01 stycznia do 30 czerwca,
– w ww. roku szkolnym, na wniosek rodzica spełnianie tego obowiązku może rozpocząć też dziecko urodzone w II półroczu 2008 roku, czyli w terminie od 1 lipca do 31 grudnia,
– dzieci urodzone w II półroczu 2008 r., które w roku szkolnym 2014/2015 nie rozpoczną realizacji obowiązku szkolnego, będą kontynuowały wychowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Ponadto, na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone, nie dłużej niż o jeden rok (dot. dzieci nieposiadających orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego). Natomiast w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, obowiązek szkolny może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.
Zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, decyzję w sprawie odroczenia dziecka od realizacji obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Dzieci posiadające decyzję o odroczeniu od obowiązku szkolnego, realizują wychowanie przedszkolne. W dniu 18 stycznia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7). Nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowadziła nowy rozdział 2a zatytułowany „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek”, który m.in. określa zasady rekrutacji do publicznych szkół podstawowych. Mając na uwadze zapisy powyższej ustawy informujemy co następuje:

– Do klasy pierwszej dzieci zamieszkałe w obwodzie publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu. W celu zapisania dziecka do klasy pierwszej rodzic/opiekun prawny powinien udać się do dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.

– Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej, mogą być przyjęte do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. Dzieci przyjmuje się na podstawie kryteriów zawartych w Statucie szkoły. Dyrektor publicznej szkoły nie później niż do końca lutego 2014 r. podaje kandydatom do wiadomości kryteria, o których mowa powyżej.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. W celu zapisania dziecka do klasy pierwszej, rodzic/prawny opiekun powinien udać się do dyrektora wybranej szkoły podstawowej, poza obwodem której dziecko mieszka, celem złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami (określonymi w Statucie szkoły o przyjęcie do której ubiega się kandydat). Rodzic/prawny opiekun winien złożyć wniosek w terminie określonym w Statucie ww. szkoły.

Powyższe zasady stosuje się także do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej ogólnodostępnej, a także do dzieci nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające o przyjęcie do klasy pierwszej oddziału integracyjnego w szkole podstawowej ogólnodostępnej.
Dzieci, o których mowa powyżej, zamieszkałe w obwodzie szkoły – przyjmowane są z urzędu, a zamieszkałe poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, przyjmowane są po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Wykaz szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zabrze zawierający dane teleadresowe znajduje się na stronie: http://www.zabrze.magistrat.pl/engine//bip/17/180?o=tp1&e=s|180

Granice obwodów szkół podstawowych znajdują się na stronie: http://www.zabrze.magistrat.pl/engine//bip/17/179?o=tp1&e=s|179
oraz w: Uchwale Nr XLI/602/13 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zabrze