XLVIII sesja Rady Miasta Zabrze

14.02.2014

17 lutego o godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Religi 1 odbędzie się XLVIII Sesja Rady Miasta Zabrze.

Pod obrady radnych zostanie przedłożonych osiem projektów uchwał w następujących sprawach:
1) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2014 rok,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2014-2026,
3) przystąpienia do realizacji projektu „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta Zabrze – etap V” w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. ”System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”,
4) obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXXII/329/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11.10. 2004 r. sprawie: zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Zabrze,
5) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXX/453/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zabrze,
6) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXX/454/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
7) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXXII/481/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych,
8) zmiany Uchwały nr XL/521/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 22.06.2009 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu.