Pomoc de minimis bardziej korzystna dla przedsiębiorców

03.01.2014

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Komisji Unii Europejskiej dotyczącym pomocy de minimis od 01 01 2014r. zostały wprowadzone zmiany dotyczące przyznawania tego rodzaju pomocy dla przedsiębiorców. 
W porównaniu do dotychczas obowiązującego rozporządzenia zmiany te są zasadniczo korzystne dla przedsiębiorców.

Wprowadzone zmiany to:

1. brak konieczności badania sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy – co oznacza de facto, iż nawet przedsiębiorca będący    w   trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych na ratowanie i restrukturyzację od dnia 1 stycznia 2014 r. może skorzystać z pomocy de minimis, 
2. zwiększenie pułapu pomocy de minimis dla przedsiębiorstw sektora drogowego transportu pasażerskiego (ze 100 tys. EUR do 200 tys. EUR),
3. dopuszczenie pomocy de minimis dla sektora węglowego,
4. doprecyzowanie zasad dotyczących kumulacji pomocy (w przypadku połączeń
i przejęcia przedsiębiorstw, podziału przedsiębiorstwa na co najmniej dwa oddzielne podmioty, kumulacja pomocy w przypadku prowadzenia działalności w sektorach objętych różnymi limitami de minimis),
5. wprowadzenie definicji pojęcia pojedynczego przedsiębiorstwa (tzw. pojedynczego organizmu gospodarczego).
 

Rozporządzenie obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2020 r., przy czym w art. 7 ust. 4 przewidziano tradycyjnie, iż po upływie okresu obowiązywania tego rozporządzenia wszelkie programy de minimis spełniające warunki w nim określone pozostaną objęte tym rozporządzeniem przez kolejne 6 miesięcy (a zatem de facto do
30 czerwca 2021 r.).