Podpisano porozumienie w ramach projektu pn.: „Benchmarking – narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych”

16.12.2013

Prezydent Miasta Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik podpisał porozumienie z Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów w zakresie projektu pn.: „Benchmarking – narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych”.

Benchmarking polega na analizowaniu procesów i praktyk realizowanych przez Urząd Miejski w Zabrzu ze stosowanymi w pozostałych urzędach, objętych projektem, a uważanych za najlepsze w analizowanej dziedzinie. Wyniki przeprowadzonych analiz służą do udoskonalenia procesów biznesowych w organizacji. Jest to proces ciągły i polega na uczeniu się oraz dostosowywaniu
i wdrażaniu najlepszych praktyk.
Projekt realizowany jest od 3 stycznia 2011 r. Obecnie do projektu przystąpiły 4 urzędy miast na prawach powiatu, 11 urzędów gmin oraz 1 starostwo powiatowe z województwa śląskiego. Celem projektu jest podniesienie jakości usług publicznych poprzez wzrost efektywności funkcjonujących
w jednostkach systemów zarządzania z uwzględnieniem benchmarkingu. Do celów szczegółowych zaliczyć należy m.in.:
• wypracowanie modelowego zestawu wskaźników pomiaru efektywności realizacji usług publicznych w jednostkach z udziałem ekspertów zewnętrznych,
• wypracowanie metod prowadzenia systemowych badań benchmarkingowych z uwzględnieniem specyfiki działania jednostki,
• podniesienie kwalifikacji kadry zarządzającej z zakresu monitorowania i doskonalenia realizacji usług publicznych w oparciu o wypracowany schemat kompetencyjny,
• zaprojektowanie i udostępnienie informatycznego narzędzia do systemowego monitorowania efektywności działania jednostki.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.05.02.01-00-146/10-00 z dnia 10.06.2011 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr 3/POKL/5.2.1/ 2009/IN: „Monitorowanie jakości usług publicznych, m.in. poprzez wspieranie tworzenia wskaźników typu quality of governance, quality of life o zasięgu krajowym, wspieranie upowszechniania tzw. indeksów dobrej gminy oraz benchmarking”. Łączne dofinansowanie projektu wynosi 4 773 844 zł.
Realizację projektu powierzono Wydziałowi Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu.