XLVI Sesja Rady Miasta Zabrze

10.12.2013

16 grudnia o godz. 14.00 w sali sesyjnej UM przy ul. Religi 1, odbędzie się XLVI Sesja Rady Miasta Zabrze.

Pod obrady radnych przedłożonych zostanie 21 uchwał w następujących sprawach.

1) budżetu miasta Zabrze na rok 2014,
2) Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2014-2026,
3) zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2013,
4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2013-2026,
5) wyrażenia zamiaru likwidacji publicznego I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 42 w Zabrzu, ul. Sienkiewicza 43,
6) wyrażenia zamiaru likwidacji publicznego Technikum Uzupełniającego Nr 4 dla Dorosłych, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu, ul. Zwrotnicza 11,
7) zmiany uchwały nr LII/698/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zasad zbywania oraz nabywania nieruchomości przez Gminę Miejską Zabrze oraz warunków udzielania bonifikat,
8) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku położonym przy ul. Nyskiej 25 w Zabrzu,
9) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku położonym przy ul. Józefa Wybickiego 28 w Zabrzu,
10) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku położonym przy ul. Jaworowej 8 w Zabrzu,
11) zmiany uchwały nr XXXII/329/04 Rady Miejskiej w Zabrzu dnia 11.10.2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej w Zabrzu,
12) zmiany Uchwały Nr XLV/607/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub ich części położonych na terenie miasta Zabrze, w których wykonano remont elewacji,
13) zmiany Uchwały Nr XI/127/07 Rady Miejskiej w Zabrzu w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej nieruchomości położonych na obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie gminy Zabrze,
14) obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XVII/207/11 Rady Miejskiej w Zabrzu w sprawie: określenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Zabrze,
15) warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
16) Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014,
17) przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Zabrzu na rok 2014 r.,
18) warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury,
19) zmiany uchwały Nr XII/119/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie: przyjęcia programów zdrowotnych dla mieszkańców Miasta Zabrze do realizacji w latach 2011 – 2015,
20) powołania zespołu radnych ds. opracowania zmian w statutach Rad Dzielnic w Zabrzu,
21) odpowiedzi na skargę Wojewody Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXV/261/04 z dnia 27 kwietnia 2004 r. Rady Miejskiej w Zabrzu w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum Zabrza – obszar „C”.