XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa

29.10.2013

„Wolność i jej ograniczenia w kulturze Europy Środkowej” to tytuł XVII Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu "Kultura Europy Środkowej", która odbędzie się w Zabrzu w dniach 14-15 listopada.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Kultura Europy Środkowej” organizowana jest w Zabrzu od 1997r. Od początku przewodniczącym Rady Naukowej jest prof. dr hab. Antoni Barciak. W konferencji biorą udział uczeni z różnych ośrodków naukowych w kraju, jak również z Czech, Słowacji, Niemiec, i Austrii m.in. prof. Marcin Król, prof. Henryk Samsonowicz, prof. Szewach Weiss, prof. Roman Wieruszewski, prof. podr. Ivan Hlavàček.

Można zauważyć rosnące zainteresowanie zabrzańskim sympozjum wśród środowisk naukowych, a także historyków w kraju i za granicą. Walory edukacyjne przyciągają corocznie grupy młodzieży szkół średnich i studentów zainteresowanych korzeniami naszej kultury. Organizatorami Konferencji są: Urząd Miejski w Zabrzu, Polska Akademia Nauk oddział w Katowicach i Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Katowicach.

Patronat honorowy nad Konferencją objął m.in.:
Zygmunt Łukaszczyk – Wojewoda Śląski
prof. dr hab. Michał Kleiber – Prezes Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Barbara Kudrycka – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Małgorzata Mańka-Szulik – Prezydent Miasta Zabrze
prof. dr hab. Wiesław Banyś – Rektor Uniwersytetu Śląskiego

Program konferencji:

14 listopada 2013 r.
Teatr Nowy w Zabrzu (pl. Teatralny 1)

9.15-9.30 Otwarcie Konferencji
9.30-9.45 Prof. dr hab. Marcin KRÓL, Różne formy pojmowania idei wolności.
9.45-10.00 Prof. Szewach WEISS, Czy prawo międzynarodowe ogranicza wolność?
10.00-12.00 Dyskusja panelowa na temat: Problemy wolności we współczesnym świecie.
Z udziałem: prof. dr hab. Ewy Chojeckiej, prof. dr hab. Tomasza Falęckiego, prof. dr hab. Marcina Króla, prof. dr hab. Henryka Samsonowicza, prof. dr hab. Szewacha Weissa, prof. dr hab. Romana Wieruszewskiego.
12.00 Przerwa

14 listopada 2013 r.
Muzeum Górnictwa Węglowego (ul. 3 Maja 19)

Semantyka wolności
14.00 – 14.25 Prof. dr hab. Marek Cetwiński, Średniowiecznych Ślązaków pojmowanie wolności
14.25 – 14.50 Prof. dr hab. Beata Wojciechowska, Kategoria wolności w wybranych komentarzach uczonych krakowskich późnego średniowiecza
14.50 – 15.15 Dr Marek Stawski, Wolność a hagiografia. Święty wobec jej ograniczenia
15.15 – 15.40 Prof. dr hab. Bogusław Czechowicz, Między ciężarem wolności a eschatologicznym lękiem. Z rozważań nad Melancolią I Albrechta Dürera
15.40 – 16.00 Przerwa
16.00 – 16.25 Prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc., Počátky státu a osobní svoboda v dílech českých středověkých kronikářů
16.25 – 16.50 Prof. dr hab. Alicja Kulecka, Przestrzenie wolności i niewoli w twórczości i działalności Henryka Rzewuskiego
Wolność twórcza
16.50 – 17.15 Dr Waldemar Hanasz, Granice wolności słowa: kiedy fałsz powinien być wolny
17.15 – 17.40 Dr Jan Pacholski, Wolny jak poeta? – Prawda to czy mit?
17.40 -18.05 Prof. Zbigniew Bajek Kiedy pytać o wolność? Refleksje autora projektów „Wymiary Wolności”, „Labirynt Wolności”, „Horyzont Wolności”.
18.05 Dyskusja

15 listopada 2013 r.
Muzeum Górnictwa Węglowego (ul. 3 Maja 19)

9.00 – 9.25 Prof. dr hab. Wojciech Iwańczak, Kilka uwag o wolności twórczej pisarzy w średniowieczu
9.25 – 9.50 Prof. PhDr. Ivan HLAVÁČEK, CSc., Co sesmělo a nesmělo, co semohlo i nemohlo (Univerzita a divadlo v českémpozdnímstředověku)
9.50 – 10.15 Dr Rūta ČAPAITĖ, Wolność i jej ograniczenia w świetle koegzystencji kursywy gotyckiej i humanistycznej w kancelariach Wielkiego Księcia Litewskiego i dostojników litewskich w ostatniej ćwierci XV i na początku XVI wieku
10.15 – 10.40 Prof. dr hab. Jolanta M. Marszalska, „Wolność ograniczona” czyli krótki zarys cenzury wobec oficyn ariańskich w Rzeczypospolitej w XVI i pierwszej połowie XVII wieku
10.40 – 11.00 Przerwa

Wolność w życiu społecznym
11.00 – 11.25 Ks. dr Henryk Olszar, Pielgrzymowanie do Piekar w okresie odzyskiwania niepodległości
11.25 – 11.50 Prof. dr hab. Sławomir Gawlas, Od wolności osadniczych do wolności szlacheckich
11.50 – 12.15 Prof. dr hab. Urszula Sowina, Wolność i jej ograniczenia w przestrzeni miasta przełomu średniowiecza i nowożytności
12.15 – 12.40 Ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk, Działalność Trybunału inkwizycyjnego na Mazowszu Północnym i Ziemi Dobrzyńskiej w połowie XV wieku
12.40 – 14.00 Dyskusja
14.00 – 14.25 Prof. dr hab. Bogdan Rok, Kościół katolicki wobec innowierców w Wielkim Księstwie Litewskim w XVIII w.
14.25 – 14.50 Dr Olga Oseredczuk, Stanisław Kulczyński, rektor Uniwersytetów Lwowskiego i Wrocławskiego w walce o wolność studiowania. Problem studentów żydowskich i ukraińskich na Uniwersytecie Jana Kazimierza w latach trzydziestych XX w.
14.50 – 15.15 Prof. dr hab. Stefan Ciara, Arcybiskup ormiańsko-katolicki Józef Teodorowicz, lwowski bojownik o wolność dla Śląska. Z okazji 75 rocznicy śmierci
15.15 – 15.40 Dr Andrzej Biernat, Udostępniać i chronić. Dylematy archiwisty wobec oczekiwań użytkowników dotyczących dostępu do archiwaliów
15.40 – 16.00 Przerwa
16.00 – 16.25 Prof. dr hab. Zygmunt Woźniczka, Polskie państwo na wychodźstwie-największa enklawa wolności wśród narodów Europy Środkowej po 1945 r.
16.25 – 16.50 Dr Jacek Kurek, Wolność z nami… czechosłowacka i polska scena rockowa w służbie wolności w latach 70. XX. wieku
16.50 – 17.15 Ks.dr Marek TruszczyńskI, Wolność wyznania w PRL w dziedzinie katechizacji dzieci i młodzieży. Porównanie regionu przemysłowego (diecezja katowicka) i wiejskiego (diecezja łomżyńska)
17.15 – 17.40 Dr hab. Grzegorz Miernik, Deficyt wolności gospodarowania i jego skutki: przykład Polski Ludowej
17.40 Dyskusja. Podsumowanie i zakończenie obrad