Urząd Miejski w Zabrzu został zwycięzcą XVII konkursu Lider Informatyki w kategorii Sektor Publiczny

27.09.2013

Celem konkursu było wyłonienie przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych, które najlepiej potrafią wykorzystać ICT w swojej działalności. Dzięki temu, że mądrze inwestują w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie mogą lepiej realizować swoje cele biznesowe bądź służyć społeczeństwu.

Jury oceniało innowacyjność podmiotów biorących udział w konkursie na kilku poziomach. Jednym z nich była struktura i organizacja firmy, zwłaszcza takie usytuowanie IT, które sprzyja sprawnemu realizowaniu projektów. Ocenie podlegało również to, na ile ICT wspiera wartość i procesy biznesowe. Bardzo ważne były również same projekty, które uczestnicy konkursu zgłaszali.

Urząd Miejski w Zabrzu wdrożył kompleksowy system obiegu dokumentów w Gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP w Urzędzie Miejskim: KSOD – SEKAP UM. Dzięki temu mieszkańcy mogą więcej spraw załatwić drogą elektroniczną, zyskają też bezpłatny dostęp do podpisu elektronicznego. Urzędnikom z kolei system pozwala na szybszą wymianę informacji między komórkami Urzędu Miejskiego, integrację systemu obiegu dokumentów oraz poprawę efektywności pracy administracji poprzez skrócenie procedur.
Drugi ze zgłoszonych projektów to SIoT – System Informacji o Terenie dla miasta Zabrze. System umożliwia pozyskiwanie i gromadzenie szeroko rozumianych danych przestrzennych i opisowych, zarządzanie tymi danymi oraz ich redystrybucję. W postaci zintegrowanej dane mogą trafić, zarówno do użytkowników wewnątrz urzędu – za pomocą sieci lokalnej, jak i do innych użytkowników: jednostek organizacyjnych urzędu, spółek gminy, mieszkańców, turystów, podmiotów gospodarczych, potencjalnych inwestorów, czy innych instytucji – z wykorzystaniem internetu. Mapa Aktywności Lokalnej to z kolei serwis internetowy służący informowaniu i pobudzaniu różnych działań w dziedzinie kultury, oświaty, czy pomocy społecznej. W ramach MAL utworzona została Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych – internetowy zbiór danych o podmiotach trzeciego sektora, mających siedzibę na terenie Zabrza.