Zabrze przestrzenią rozwoju

10 milionów dla Kopalni Guido

27.09.2013

20 września Bronisław Komorowski, prezydent RP podpisał ustawę umożliwiającą skorzystanie ze środków budżetowych takim podmiotom, jako Kopalnia Guido. Do tej pory z tych środków korzystały m.in. zabytkowe kopalnie w Wieliczce oraz Bochni.

 

– Zabrze leżące na Europejskim Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego jest bez wątpienia liderem w zakresie turystyki poprzemysłowej. Od wielu lat podejmujemy inwestycje i przedsięwzięcia, aby zrewitalizowane przestrzenie miejskie cieszyły oko i służyły turystom. Podejmowane przez nas działania dostrzegają eksperci zajmujący się tą tematyką – powiedziała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. – Niewątpliwy sukces jakim jest dopisanie kopalń Guido i Królowa Luiza do ustawy, pozwolą na dalszy rozwój kopalni.
Nad przygotowaniem ustawy przez wiele miesięcy pracowała specjalna podkomisja Komisji Gospodarki. Na jej podstawie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, w którego zasobach znajduje się Kopalnia Guido oraz wyrobiska Kopalni Królowa Luiza, będzie mogło pozyskać pieniądze na, jak to napisano w ustawie: „utrzymanie i ratowanie zabytkowych części zakładu górniczego Kopalnia Węgla Kamiennego Guido i zakładu górniczego Kopalnia Węgla Kamiennego Królowa Luiza”. Rozbieżności w nazewnictwie wynikają z faktu, iż starania o dopisanie do ustawy jeszcze, na początku 2012 roku podjęła dyrekcja Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu – wtedy jeszcze samodzielnej zabrzańskiej instytucji kultury. W kwietniu 2013 roku po połączeniu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, które zarządzało Kopalnią Królowa Luiza, z ZKWK Guido w Zabrzu beneficjentem ustawy w wyniku następstwa prawnego stała się nowa instytucja ale o znanej nazwie czyli Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. W trakcie prac nad ustawą udało się uzyskać jeden z najdłuższych okresów finansowania, dzięki czemu dotacje na potrzeby kopalń Guido i Królowej Luizy przekazywane będą do 31 grudnia 2020 r.
Ponieważ zgodność ustawy z prawem Unii Europejskiej uzależniona jest od wydania przez Komisję Europejską pozytywnej decyzji w sprawie zgodności planowanej pomocy z zasadami rynku wewnętrznego UE, przepisy w zakresie dotyczącym dotacji dla poszczególnych podmiotów stosowane będą od dnia ogłoszenia tej decyzji. Pozostaje jeszcze kwestia wysokości dotacji. O tym zdecyduje minister finansów w corocznie uchwalanej ustawie budżetowej. Koszt prac zaplanowanych tylko na 2014 rok w Kopalni Guido i w Kopalni Królowa Luiza łącznie, oszacowano na minimum 10 milionów złotych.