Dofinansowanie na projekt „Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Zabrzu – ulica Handlowa”

18.04.2013

11 kwietnia nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Miastem Zabrze a Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego o dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Zabrzu – ulica Handlowa”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Działanie 1.1. „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu”. Wartość projektu wynosi 12 685 567,65 zł, w tym dofinansowanie w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 w wysokości 10 782 732,50 zł.

Projekt obejmuje podjęcie działań inwestycyjnych prowadzących do kompleksowego uzbrojenia terenu inwestycyjnego w Zabrzu przy ulicy Handlowej. W ramach projektu zrealizowana zostanie budowa drogi zbiorczej (przedłużenie ulicy Handlowej do ulicy Wincentego Witosa stanowiącej ciąg DK78), w tym budowa nowego odcinka i remont istniejącego odcinka drogi. Projekt przewiduje także budowę podziemnej infrastruktury technicznej w ciągu nowej drogi, w tym kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci wodociągowej, instalacji oświetlenia drogi i budowę kanalizacji teletechnicznej.