Zarządzenie prezydenta dot. otwartego konkursu w dziedzinie krajoznawstwa

30.01.2013

ZARZĄDZENIE NR 45/WPT/2013 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE z dnia 28.01.2013r. w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne miasta Zabrze w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki w 2013 r.
 

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.13 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz..1536, ze zm.),oraz w związku z Uchwałą Nr XXX/459/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 19.11.2012 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012r .
zarządza się, co następuje:
§ 1.
Ogłosić otwarty konkurs ofert na zadania publiczne miasta Zabrze w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki w 2013 r., którego treść stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Treść ogłoszenia, o którym mowa w punkcie 1, zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Promocji i Turystyki.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia NR45/WPT/2013
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 28.01.2013r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Miasta Zabrze w dziedzinie krajoznawstwa w tym upowszechniania turystyki w 2013r.
§ 1.
1. Prezydent Miasta Zabrze ogłasza otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne Miasta Zabrze w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki wśród mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
2. Celem konkursu jest wsparcie realizacji zadań przez uprawnione podmioty (wyłonione w konkursie), realizacji zadań publicznych w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki wśród mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
§ 2.
Rodzaj i zakres zadania:
1) Organizowanie imprez krajoznawczych, w tym rajdów i wycieczek tematycznych.
2) Organizowanie imprez turystyki kwalifikowanej, szczególnie dla dzieci i młodzieży.
3) Organizowanie konkursów krajoznawczych, szczególnie dla dzieci i młodzieży.
4) Upowszechnianie walorów turystycznych miasta Zabrze w kraju i regionie.
5) Organizowanie szkoleń, warsztatów, prelekcji o tematyce turystycznej.
§ 3.
Do konkursu mogą przystąpić:
1) Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2010 Nr 234 poz.1536 ze zm.)
2) Podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie.
§ 4.
Kryteria oceny złożonych ofert:
Merytoryczne – znaczenie lub zasięg projektu, zgodność merytoryczna projektu z prowadzonymi zadaniami, atrakcyjność treści i forma przekazu (oceniane w skali: 0-10)
Społeczne – dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców, przewidywana liczba odbiorców, zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu (oceniane w skali: 0-10)
Finansowe – zasadność przedstawionych w projekcie kosztów, wysokość deklarowanych środków własnych i środków pozyskanych z innych źródeł rzetelność sporządzenia budżetu (oceniane w skali 0-5)
Organizacyjne – posiadane zasoby kadrowe niezbędne do realizacji zadania, dotychczasowa aktywność wnioskodawcy w sferze krajoznawstwa i turystyki, ( oceniane w skali 0-4)
Analiza prawidłowości i terminowości rozliczenia zadań realizowanych w ubiegłych latach (oceniana w skali: 0-6)
Promocyjne – forma promocji miasta Zabrze, sposób i zasięg przy promowaniu przedsięwzięcia (oceniane w skali 0-5)
Wymagana minimalna liczba punktów uprawniającą oferentów do otrzymania dotacji wynosi 25 punktów – maksymalna 40 punktów
§ 5.
1. Na realizację zadania publicznego przeznacza się w 2013 roku dotację w kwocie 50 000 złotych
2. Na realizację zadań publicznych w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki , o których mowa w § 2 przekazano w 2010r. dotację w kwocie 40 000zł, roku 2011r. 50 000,00zł, a w roku 2012r. 50 000,00zł.
§ 6.
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie (bądź przysłanie) oferty w terminie do 21 dni od daty jego ogłoszenia do Wydziału Promocji i Turystyki pokój UM Zabrze ul. Powstańców Śląskich 5-7 (w przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data wpływu do UM w Zabrzu). Oferta powinna być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( DZ. U. z dnia 10 stycznia 2011r., NR 6, poz. 25).
2. Do oferty należy dołączyć:
a) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
b) oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w odniesieniu do zadania publicznego będącego przedmiotem oferty
c) umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania w ofercie w pkt V.1. partnera),
d) statut organizacji,
e) oświadczenie o posiadaniu numeru konta bankowego i podanie numeru konta,
f) wszystkie kopie załączonych dokumentów muszą być potwierdzone, „za zgodność z oryginałem” wraz z datą potwierdzenia oraz podpis osób, które są upoważnione do reprezentowania powyższych podmiotów, zgodnie z aktualnym stanem prawnym i faktycznym
3. Dotowane z budżetu miasta mogą być tylko zadania zrealizowane na rzecz mieszkańców Zabrza, szczególnie dla dzieci i młodzieży.
4. Nie będą rozpatrywane oferty: niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie.
5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
6. Rozpatrywanie ofert nastąpi w terminie nieprzekraczającym 1 miesiąca od upływu terminu ich składania.
§ 7.
1. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta Zabrze na podstawie opinii powołanej przez Niego komisji konkursowej.
2. Skład komisji oraz regulamin jej pracy ustala Prezydent Miasta w drodze odrębnego zarządzenia.
3. Decyzja Prezydenta Miasta jest ostateczna.
4. Prezydent Miasta zastrzega możliwość nierozstrzygnięcia konkursu.
5. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, warunkiem zawarcia umowy jest korekta kosztorysu projektu.
6. Warunkiem przystąpienia do realizacji zadania i przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy, z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).
7. Zadania zgłoszone do konkursu ofert muszą być realizowane w okresie od 1 lutego 2013 roku do 15 grudnia 2013 roku.
8. Podmiot dotowany zobowiązany jest do przedstawienia, po zakończeniu realizacji zadania, szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania, zgodnego ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2010r. Nr 6, poz. 25).
9. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Wydział Promocji i Turystyki UM Zabrze (tel. 032-373-3520, 032-373-3519).

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) organ administracji publicznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych. Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert organ administracji publicznej powierza lub wspiera realizację w/w zadań (art. 11 ust. 2 powołanej ustawy).