Dziś nauka, jutro zawód

08.01.2013

Gimnazjum nr 20 w Zabrzu w partnerstwie z firmą Pro-Publico rozpoczęło realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską „Dziś nauka, jutro zawód” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ma na celu podnoszenie wyników egzaminów zewnętrznych przez zapewnienie 120 uczestnikom i uczestniczkom różnorodnych form wsparcia edukacyjnego.

 

Młodzież weźmie udział w profesjonalnym treningu z metod efektywnego ucznia się, który pozwala na nabycie umiejętności sprawnego pozyskiwania informacji, takich jak szybkie czytanie, techniki pamięciowe, twórcze myślenie, koncentracja.
Uczniowie będą mogli wziąć udział w dodatkowych zajęciach wspierających proces uczenia się z przedmiotów wchodzących w skład egzaminu gimnazjalnego. Liczne pomoce dydaktyczne jakie w ramach realizowanego projektu wzbogaca bazę dydaktyczną szkoły dodatkowo uatrakcyjnią zajęcia i ułatwią przyswajanie wiadomości. Oprócz książek, map i testów Gimnazjum nr 20 pozyska tablicę interaktywną wraz z oprogramowaniem do prowadzenia lekcji, liczne gry dydaktyczne oraz bogate wyposażenie do pracowni fizyko-chemicznej: zestawy odczynników do wykonywania doświadczeń, zestawy do demonstracji zjawisk optycznych, elektrycznych, elektrostatycznych i magnetycznych a nawet dygestorium.

Uczniowie i uczennice biorący udział w projekcie mogą też wybrać zajęcia z zakresu ICT. Odbywać się one będą w nowoczesnej dwunastostanowiskowej pracowni komputerowej opartej o technologie nComputingu. Pozwala ona każdemu użytkownikowi na pracę we własnej sesji komputerowej bez potrzeby zapewniania komputera PC na każdym stanowisku pracy
Dzięki realizowanemu projektowi „Dziś nauka, jutro zawód” w szkole został zatrudniony doradca zawodowy. Do jego dyspozycji będzie zakupiony laptop wraz z drukarką oraz nowoczesnym, specjalistycznym oprogramowaniem umożliwiającym uczestnikom projektu dokładne zdiagnozowanie swoich predyspozycji zawodowych, inteligencji, poziomu stresu egzaminacyjnego i wiele innych. Dzięki temu gimnazjaliści i gimnazjalistki bardziej świadomie będą dokonywali wyboru dalszej drogi edukacyjnej.
Kolejnym elementem projektu skierowanym do uczniów są wyjazdy edukacyjne. Uczestnicy i uczestniczki będą brali udział w wycieczkach do Warszawy, Krakowa, Ustronia i Tarnowskich Gór. Wyjazdy edukacyjne poszerzą wiedzę młodzieży o świecie współczesnym i rozbudzą ciekawość poznawczą.

Ostatni element projektu jest skierowany do nauczycieli Gimnazjum nr 20. W celu ułatwienia dokonywania ewaluacji wewnętrznej w trakcie projektu powstanie pakiet wspomagający ewaluację składający się z podręcznika i „współpracującego z nim”, interaktywnego programu komputerowego. Realizacja projektu podwyższy szanse uczniów i uczennic Gimnazjum nr 20 w Zabrzu na uzyskanie wyższego wyniku egzaminu gimnazjalnego. Realizowane w trakcie projektu kursy efektywnego uczenia się pozwolą na szybsze uczenie się a w połączeniu z dodatkowymi zajęciami wspierającymi proces uczenia się umożliwią wyrównywanie braków edukacyjnych. Wyjazdy edukacyjne poszerzą wiedzę uczniów o świecie. Baza dydaktyczna szkoły zostanie wzbogacona o nowoczesną pracownię komputerową, laptop wraz z oprogramowaniem do doradztwa zawodowego, tablicę interaktywną i liczne pomoce do prowadzenia zajęć. Pakiet wspierający prowadzenie ewaluacji wewnętrznej pozwoli nauczycielom gimnazjum w pełni profesjonalny sposób diagnozować pracę szkoły a co za tym idzie nieustannie ją doskonalić. Łączna kwota projektu wynosi 770 331, 52 zł.