Sesja Rady Miasta

07.01.2013

14 stycznia o godz. 14.00 w sali 207 UM przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 odbędzie się XXXIII Sesja Rady Miasta.

Pod obrady radnych zostanie przedłożonych dziesięć projektów uchwał w następujących sprawach:

1) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Zabrzu przy Al. Wojciecha Korfantego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Zabrze – Miasta Zabrze,
2) wyrażenia zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Policealnej Nr 1, wchodzącej w skład Centrum Edukacji w Zabrzu, ul. 1 Maja 12,
3) wyrażenia zamiaru likwidacji publicznej placówki Centrum Kształcenia Ustawicznego, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu, ul. Zwrotnicza 11,
4) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Zabrze przez osoby prawne i fizyczne nie zaliczone do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, a także terminu i sposobu rozliczenia dotacji,
5) przyjęcia dokumentu o nazwie: „e-Zabrze Program Budowy Społeczeństwa Informacyjnego Miasta Zabrze do roku 2020”,
6) podziału Miasta Zabrze na stałe obwody głosowania,
7) aktu o połączeniu instytucji kultury Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego "Guido" w Zabrzu i Muzeum Górnictwa Weglowego w Zabrzu w jedną instytucję kultury pn. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,
8) uzgodnienia projektu statutu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,
9) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
10) uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013-2015.