XXX Sesja Rady Miasta

12.11.2012

19 listopada 2012 r. o godz. 14.00 w sali 207 UM w Zabrzu, przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7 odbędzie się XXX Sesja Rady Miejskiej.

Pod obrady radnych zostanie przedłożonych 36 projektów uchwał w następujących sprawach:
1) zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2012,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2011-2026,
3) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku położonym przy ul. Aleksandra Fredry 17 w Zabrzu,
4) zmiany Uchwały Nr XXVIII/376/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 września 2012 roku w sprawie nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Zandka,
5) zmiany Uchwały Nr XXVIII/377/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 września 2012 roku w sprawie nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Biskupice,
6) zmiany Uchwały Nr XXVIII/378/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 września 2012 roku w sprawie nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Centrum Południe,
7) zmiany Uchwały Nr XXVIII/379/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 września 2012 roku w sprawie nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Centrum Północ,
8) zmiany Uchwały Nr XXVIII/380/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 września 2012 roku w sprawie nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Grzybowice,
9) zmiany Uchwały Nr XXVIII/382/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 września 2012 roku w sprawie nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Guido,
10) zmiany Uchwały Nr XXVIII/383/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 września 2012 roku w sprawie nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Helenka,
11) zmiany Uchwały Nr XXVIII/384/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 września 2012 roku w sprawie nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Kończyce,
12) zmiany Uchwały Nr XXVIII/385/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 września 2012 roku w sprawie nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Maciejów,
13) zmiany Uchwały Nr XXVIII/386/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 września 2012 roku w sprawie nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Makoszowy,
14) zmiany Uchwały Nr XXVIII/387/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 września 2012 roku w sprawie nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Mikulczyce,
15) zmiany Uchwały Nr XXVIII/388/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 września 2012 roku w sprawie nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Osiedle Mikołaja Kopernika,
16) zmiany Uchwały Nr XXVIII/389/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 września 2012 roku w sprawie nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Osiedle Młodego Górnika,
17) zmiany Uchwały Nr XXVIII/390/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 września 2012 roku w sprawie nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego,
18) zmiany Uchwały Nr XXVIII/391/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 września 2012 roku w sprawie nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Pawłów,
19) zmiany Uchwały Nr XXVIII/392/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 września 2012 roku w sprawie nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Rokitnica,
20) zmiany Uchwały Nr XXVIII/393/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 września 2012 roku w sprawie nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Zaborze Południe,
21) zmiany Uchwały Nr XXVIII/394/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 września 2012 roku w sprawie nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze – Dzielnicy Zaborze Północ,
22) podtrzymania stanowiska Rady Miasta Zabrze w sprawie skargi Państwa …………………………. na Prezydenta Miasta Zabrze wyrażonego w Uchwale nr XXVII/355/12 z dnia 20 sierpnia 2012 roku,
23) nadania nazwy dla nowej ulicy – Platynowa,
24) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 90 % od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości lokalowej – lokalu użytkowym nr 11 znajdującym się w budynku położonym w Zabrzu przy ul. Dr. Henryka Jordana 2 na rzecz Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży w Zabrzu,
25) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 90 % od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości lokalowej – lokalu użytkowym nr 16 znajdującym się w budynku położonym w Zabrzu przy ul. Dr. Henryka Jordana 2 na rzecz Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży w Zabrzu,
26) zmiany Uchwały nr LVII/745/2010 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2007-2015 r.,
27) zmiany Uchwały Nr XXI/282/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, określenia źródeł tych dochodów oraz ich przeznaczenia, a także sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania,
28) zmiany Uchwały Nr XXII/292/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia i finansowania zadań w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2012,
29) zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Zabrze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze.
30) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zabrze,
31) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
32) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
33) określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
34) aktu o połączeniu Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego "Guido" oraz Muzeum Górnictwa Węglowego w jedną instytucję pod nazwą Muzeum Górnictwa Węglowego,
35) upoważnienia Prezydenta Miasta Zabrze do podpisania umowy z Marszałkiem Województwa Śląskiego w sprawie wspólnego prowadzenia instytucji kultury pn. Muzeum Górnictwa Węglowego,
36) przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok.