Zabrze przestrzenią rozwoju

Akcja Zima 2012/2013

30.10.2012

29 października w Urzędzie Miejskim w Zabrzu zebrał się zespół ds. koordynacji "Akcji Zima" 2012/2013 powołany na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta. W jego skład wchodzą przedstawiciele Urzędu Miejskiego, spółek miejskich, służb mundurowych, zarządcy nieruchomościami oraz jednostek organizujących transport zbiorowy w naszym regionie.

 

"Akcja Zima" trwa od 1 listopada br. do 31 marca 2013 r. Celem jest likwidacja skutków zimy, a przede wszystkim zabezpieczenie przejezdności dróg, zapewnienie ciągłości ruchu kołowego i pieszego we wszystkich możliwych warunkach pogodowych poprzez:
– prowadzenie walki z gołoledzią, oblodzeniem i śliskością pośniegową (stosowanie materiałów sypkich i chemicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach,
– oczyszczanie miasta ze śniegu i błota pośniegowego,
– wywożenie śniegu z doraźnie wytypowanych miejsc i ulic.

Przewodniczącym zespołu jest Prezydent Miasta. Funkcję pełnomocnika sprawować będzie Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej. Z kolei koordynacje i nadzór powierzono Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej. Za realizację akcji odpowiada wyłonione w drodze przetargu Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zabrzu. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do:
– organizacji i nadzoru służby dyspozytorskiej w zakresie prowadzenia Akcji Zimowej na ustalonych trasach i terenach w zakresie objętym umową,
– utrzymania sprawnego sprzętu specjalistycznego i transportowego w stałym pogotowiu w ilości określonej w SIWZ stanowiącej załącznik do zawartej umowy,
– zabezpieczenia odpowiedniej ilości materiałów chemicznych i niechemicznych do usuwania gołoledzi i oblodzenia, a także do zapobiegania powstawania oblodzenia i śliskości pośniegowej,
– organizacji całodobowego pogotowia akcji zimowej.
Akcję Zimową w granicach nieruchomości oraz na przyległych chodnikach realizować będą siłami i środkami własnymi właściciele nieruchomości w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2012.391 j.t.). Kontrolę nad właściwą realizacją zadań usuwania skutków zimy sprawować będzie Straż Miejska w Zabrzu
 

Zadania zostały podzielone w następuący sposób:
1) Urząd Miejski w Zabrzu:
a) Wydział Infrastruktury Komunalnej:
– koordynuje całokształt prac przedsiębiorstw gospodarki komunalnej w warunkach zimowych dla zapewnienia ich sprawnego działania,
– doraźnie kontroluje funkcjonowanie komunikacji miejskiej,
b) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności:
– współdziała ze Strażą Miejską, Policją, służbami miejskimi, właścicielami i zarządcami poszczególnych nieruchomości oraz Dyżurnymi Dyspozytorami Akcji Zimowej przy usuwaniu skutków zimy,
– przekazuje zainteresowanym jednostkom niezbędne informacje przy usuwaniu skutków zimy,
– zgłasza zainteresowanym jednostkom stwierdzenie o stanie zagrożenia,
– sporządzi w razie potrzeby nakazy zobowiązujące do udzielenia pomocy sprzętowej i transportowej do prowadzenia Akcji Zimowej,
– koordynuje działania w przypadku ogłoszenia klęski żywiołowej,
c) Straż Miejska:
– systematycznie kontroluje drogi, chodniki, przystanki komunikacji miejskiej i tereny osiedli pod kątem ich należytego stanu, utrzymania bezpieczeństwa i zwalczania skutków zimy,
– zgłasza zainteresowanym jednostkom stwierdzenie o stanie zagrożenia,
– prowadzi nadzór przy współpracy Policji nad wykonywaniem przez właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, administratorów, użytkowników wieczystych, jednostek organizacyjnych, osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością ,obowiązków wynikających z prowadzenia Akcji Zimowej,
– w stosunku do osób fizycznych i prawnych nie wywiązujących się ze swoich obowiązków wynikających z aktualnych przepisów zastosuje sankcje przewidziane tymi przepisami.
d) Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej:
– nadzoruje funkcjonowanie pogotowia zimowego przez wykonawców świadczących usługi w zakresie zawartych umów,
– koordynuje i nadzoruje całokształt prac realizowanych przez wykonawców świadczących usługi przy usuwaniu skutków zimy w zakresie zawartych umów,
– współdziała ze służbami miejskimi, właścicielami i zarządcami poszczególnych nieruchomości przy usuwaniu skutków zimy,
– dokonuje rozliczenia poniesionych kosztów w oparciu o zawarte umowy,
2) Miejska Komenda Policji:
– włączy swoich przedstawicieli do pracy w Miejskim Komitecie Akcji Zimowej z ich środkami łączności i wprowadzi obowiązek zgłaszania przez służbę patrolową do Dyżurnych Dyspozytorów Akcji Zimowej występujących zagrożeń na drogach,
– udziela pomocy brygadom roboczym w kierowaniu ruchem na odcinkach ulic podlegających oczyszczeniu lub ustalaniu objazdów zastępczych,
– dokonuje bieżących kontroli sposobu parkowania samochodów na ulicach objętych mechanicznym odśnieżaniem oraz spowoduje usuwanie pojazdów niewłaściwie parkujących.
3) Zarządcy nieruchomości:
– opracują własny szczegółowy plan zabezpieczający prawidłowe utrzymanie budynków mieszkalnych oraz odśnieżanie i usuwanie lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości,
– zabezpieczą urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne przed zamarzaniem oraz usuną wszelkie usterki mające wpływ na zmniejszenie ocieplenia budynków,
– na bieżąco będą usuwać sople lodu i nadmiar śniegu z dachów budynków,
– zorganizują kontrolę wykonywania obowiązków w zakresie Akcji Zimowej przez dozorców i innych pracowników.
4) KZK GOP oraz Tramwaje Ślaskie S.A. :
– zabezpieczą prawidłowe funkcjonowanie komunikacji miejskiej,
– zgłoszą do Dyżurnych Dyspozytorów Akcji Zimowej zagrożenia śliskości jezdni oraz nieprzejezdności ulic przez swoich dyspozytorów.