Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego w Zabrzu

19.10.2012

17 października 2012 r. odbyło się ósme posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Zabrze.
 

Posiedzeniu przewodniczył dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, a udział wzięli: naczelnicy wydziałów Urzędu Miasta, przedstawiciele Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Zakładu Górniczego „Siltech” Sp. z o.o., Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz kopalń: „Bielszowice” i „Sośnica – Makoszowy” oraz Centrali KW S.A.
Przedmiotem obrad były zagadnienia związane z likwidacją skutków eksploatacji górniczej na powierzchni, które w przypadku kopalń Kompanii Węglowej S.A. są widoczne w południowych dzielnicach miasta: Pawłowie i Makoszowach. Omówiono bieżący stan realizacji napraw szkód górniczych na terenie miasta oraz najbliższe zamierzenia kopalń w tym zakresie. Warto odnotować, że w sierpniu br. zakończono remont części obiektów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 przy ul. Sikorskiego w Pawłowie, natomiast 24 października przewiduje się oddanie do użytkowania nowego mostu drogowego nad Kłodnicą w ciągu ul. Legnickiej.
W najbliższych miesiącach planowane jest rozpoczęcie remontu Domu Kultury. Poruszono również temat naprawy szkód wyrządzonych eksploatacją górniczą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7 oraz budowy obwałowań rzeki Kłodnicy. Przedstawiciele Urzędu Miasta wnioskowali o podział zadania związanego z budową obwałowań na dwa etapy: etap I – budowa obwałowań brzegu od strony Zabrza oraz etap II budowa obwałowań brzegu od strony gminy Gierałtowice.
Przedstawiciele miasta podkreślili, że działania Kompanii Węglowej zmierzają do poprawy sytuacji w zakresie usuwania skutków eksploatacji górniczej dokonanej w latach poprzednich.
W okresie 9 miesięcy 2012 r. na naprawę szkód górniczych na terenie Zabrza kopalnie „Sośnica – Makoszowy” i „Bielszowice” przeznaczyły w sumie 14,6 mln zł (w całym ubiegłym roku 8,8 mln zł). W br. kopalnie te wydobędą spod terenów miasta zaledwie 171,3 tys. t węgla, co sprawi, że skutki tej eksploatacji na powierzchni terenu nie powinny być uciążliwe.