Zabrze przestrzenią rozwoju

Nabór do projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie"

17.10.2012

„Mam zawód – mam pracę w regionie" to projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Projekt „Mam zawód – mam pracę w regionie” jest projektem systemowym, którego liderem jest Samorząd Województwa Śląskiego. W formie partnerskiej współpracy obejmuje – 31 powiatów lub miast na prawach powiatu, jako organy prowadzące szkoły szkolnictwa zawodowego, jak również odpowiedzialne za przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizację lokalnego rynku pracy.

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół oraz placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim.

Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w klasach:

• pierwszej i drugiej w dwuletnich Zasadniczych Szkołach Zawodowych,
• drugiej i trzeciej w trzyletnich Zasadniczych Szkołach Zawodowych,
• drugiej, trzeciej i czwartej klasy Techników.

Zaplanowane działania w Projekcie to:

• udzielenie kompleksowego wsparcia uczniom z zakresu doradztwa grupowego i indywidualnego,
• zajęcia wyrównawcze,
• zajęcia pozaszkolne,
• kursy certyfikowane m.in. z AUTOCAD, SEP, prawo jazdy kat. B, C, D, z obsługi programów księgowych,
• praktyki/staże,
• wizyty studyjne u pracodawców;
• doposażenie szkół/placówek technicznych, które prowadzą kształcenia na kierunkach zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji.

Budżet przeznaczony na realizację projektu w Zabrzu – jednego z partnerów projektu – wynosi 2050980,07 zł, z czego prawie 415 000,00 zł zostanie przeznaczone na doposażenie 7 praktycznych pracowni nauki zawodu, kolejne 140 000,00 zł miasto wyda na sfinansowanie materiałów dydaktycznych dla uczestników projektu. Aktualnie opracowywane są dokumenty dotyczące procedury udzielenia zamówienia publicznego na grupowe i indywidualne doradztwo zawodowe. Trwa również nabór uczestników projektu, który zostanie zakończony 29.10.2012 roku. W ramach realizowanego projektu Miasto Zabrze udzieli wsparcia 10 placówkom: Zespołowi Szkół Nr 3, Zespołowi Szkół Nr 10, Zespołowi Szkół Nr 17, Centrum Edukacji, Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego, Zabrzańskiemu Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego, Zespołowi Szkół Ekonomiczno – Usługowych, Zespołowi Szkół Mechaniczno – Zawodowych, Zespołowi Szkół Spożywczych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.