Dlaczego warto inwestować w Zabrzu!

23.04.2012

Przedsiębiorcy, którzy zrealizują nową inwestycję na terenie Miasta Zabrze mogą otrzymać zwolnienie z podatku od nieruchomości nawet do 5 lat.
 

Zwolnienie kierowane jest do mikro, małych lub średnich przedsiębiorców, tj. takich którzy zatrudniają odpowiednio do 10-50-250 pracowników oraz ich roczny obrót nie przekracza 2-10-50 milionów euro.
Przedsiębiorca może uzyskać zwolnienie aż do 20 % poniesionych kosztów na nową inwestycją, za którą przyjmuje się np. utworzenie nowego lub rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikację produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądź na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa.
Szczegółowe warunki otrzymania zwolnienia określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną oraz uchwała Nr XIV/152/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17 września 2007r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie Gminy Zabrze
Jednym z podstawowych warunków uzyskania zwolnienia jest złożenie wniosku jeszcze przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, najlepiej przed np. zakupem nieruchomości.
Omawiana uchwała wprowadza również zwolnienie na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.zabrze.magistrat.pl/podatki i opłaty lokalne/ pomoc publiczna lub u pracownika wydziału podatków i opłat lokalnych pod numerem tel. 32/37-33-497.