Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej

20.04.2012

18 kwietnia w KW S.A. Oddział KWK "Bielszowice" odbyło się VII posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Zabrze.
 

Posiedzenie prowadził Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele zabrzańskiego magistratu, Wyższego Urzędu Górniczego, Kompanii Węglowej S.A., RZGW oraz przedstawiciele Kopalni "Sośnica – Makoszowy", "Bielszowice" i ZG "Siltech".
Omówiono zakres eksploatacji górniczej za okres IV kwartału 2011 r. i I kwartału 2012 r. oraz eksploatacji projektowanej w II i III kwartale 2012 r. wraz z omówieniem oddziaływania tych eksploatacji na powierzchnię terenu i zakresu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego.
Szczegółowo przedstawiono stan realizacji 4 uchwał podjętych na VI posiedzeniu zespołu, dotyczących realizacji: robót remontowych w obiektach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Zabrzu, budowy mostu drogowego nad rzeką Kłodnicą w ciągu ulicy Legnickiej, robót polegających na podwyższeniu i uszczelnieniu wałów w korycie rzeki Kłodnicy oraz modernizacji przepompowni przy ul. Legnickiej w Zabrzu.
Ponadto przeanalizowano możliwości współpracy kopalni "Bielszowice" i gminy Zabrze przy aktualizacji projektu gospodarki wodno-ściekowej dla dzielnicy Pawłów.