Zabrze przestrzenią rozwoju

XII Sesja Rady Miejskiej

28.06.2011

4 lipca o godz. 14.00 w sali 207 budynku UM przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7 odbędzie się XII Sesja Rady Miejskiej.

Pod obrady radnych zostanie przedłożonych 17 projektów uchwał w następujących sprawach:

 

1) zasad odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zabrzu,
2) odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zabrzu,
3) zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2011,
4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2011-2026,
5) ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola, prowadzone przez Miasto Zabrze,
6) wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu w Nysie w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach polegającego na ograniczeniu udzielanych świadczeń zdrowotnych,
7) wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego
w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie,
8) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz warunków jego funkcjonowania,
9) przyjęcia programów zdrowotnych dla mieszkańców miasta Zabrze do realizacji
w latach 2011-2015,
10) określenia przystanków i dworców komunikacji miejskiej, których właścicielem
lub zarządzającym jest Gmina Zabrze oraz ustalenia warunków i zasad korzystania
z przystanków i dworców komunikacji miejskiej na terenie miasta Zabrze,
11) stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych
i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze miasta Zabrze,
12) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 90 % od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonej w Zabrzu przy Placu Krakowskim 10 na rzecz Miejskiego Zakładu Kąpielowego w Zabrzu,
13) przyjęcia informacji o stanie sanitarnym miasta Zabrza za rok 2010,
14) skargi Śląskiej Społecznej Rady Oświatowej na sposób rozpatrzenia wniosku przez Prezydenta Miasta Zabrze,
15) zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektu uchwały
w sprawie upamiętnienia w Zabrzu życia i działalności Karola Goduli,
16) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze dla terenów położonych
w północnej części miasta Zabrze na terenie oznaczonym symbolem B.31.PG,PP,SM,UR,
17) uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze.