Sesja Rady Miejskiej

20.04.2009

20 kwietnia o godz. 16.30 w sali 207 Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 rozpocznie się kolejna sesja Rady Miejskiej.

W jej programie przewidziano m.in. rozpatrzenie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2008 rok oraz dyskusję nad projektami uchwał w następujących sprawach:

 • zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2009 oraz zmiany Uchwały Nr XXXV/443/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19.01.2009 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009,
 • odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty,
 • określenia zasad zbywania oraz nabywania nieruchomości przez Gminę Miejską Zabrze,
 • ustalenia stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze, poprzez podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego,
 • nadania Przedszkolu Nr 33 w Zabrzu imienia Majki Jeżowskiej,
 • założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej o nazwie: Technikum Uzupełniające Nr 5 dla Dorosłych w Zabrzu, z siedzibą przy ul. 3 Maja 95 oraz włączenia jej do Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Zabrzu, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu,
 • zmiany siedziby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zabrzu, przy ul. 3 Maja 12 na siedzibę w Zabrzu, przy ul. 3 Maja 91,
 • wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie poprzez ograniczenie rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych,
 • wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. „Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Bytomiu” ,
 • przyjęcia i realizacji Programu Aktywności Lokalnej w Zabrzu-Biskupicach „Szansa dla Biskupic”,
 • przyjęcia zmian Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach,
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze dla terenów położonych w północnej części miasta Zabrze,
 • utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejski Zarząd Dróg”,
 • nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Miejski Zarząd Dróg”
 • przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania do budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zabrzu,
 • wyrażenia zgody na używanie Herbu Miasta Zabrze w logo Zabrzańskiego Klubu Sportowego Niesłyszących w Zabrzu na strojach sportowych i pismach,
 • zaopiniowania lokalizacji ośrodka gier na automatach położonego w Zabrzu przy ul. Wolności 282 c,
 • skargi byłych pracowników Zabrzańskiego Informatora Samorządowego tj. Pani Ewy Rossy, Pani Grażyny Słowik i Pana Krzysztofa Pączkowskiego na działalność Prezydenta Miasta Zabrze.