Budowa stanowisk załadunku benzolu i smoły do cystern kolejowych i autocystern…-ul. Zamkowa 9

25.10.2007

Prezydent Miasta Zabrze

WE.7624-R-46/2007                                                                         
Nr   46-3/2007            

Zabrze, 2007-10-23

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze  zm.) informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia , polegającego na budowie stanowisk załadunku benzolu do cystern kolejowych i autocystern oraz smoły do autocystern na terenie Koksowni „Jadwiga” Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” S.A., przy ul. Zamkowej 9 w Zabrzu (działki nr: 932/13 i 933/13).
Na wniosek z dnia 20.09.2007r. Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” S.A. (ul. Pawliczka 1, 41-800 Zabrze) zostało wszczęte przedmiotowe postępowanie administracyjne.

Na podstawie art. 53 ustawy Prawo ochrony środowiska  organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego sporządzony jest raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten, zgodnie z przepisem art.31 w/w ustawy przysługuje każdemu.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w prowadzonym postępowaniu, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, tj. do 15.11.2007r., które można składać w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286. Uwagi i wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia (art. 32 ust. 1a ustawy Prawo ochrony środowiska).
Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286 (II piętro, pok. nr 211) w poniedziałek w godz. od 730 do 1700, od wtorku do piątku w godz. od 730 do 1530.

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 19 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, informuję, iż dane o:
wniosku Kombinatu  Koksochemicznego „Zabrze” S.A.,
raporcie o oddziaływaniu w/w inwestycji na środowisko,
zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie  danych o dokumentach prowadzonych przez Prezydenta Miasta Zabrze. Wykaz jest dostępny Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu w Zabrzu przy ul. Wolności 286 (II piętro, pok. nr 211).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na:
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Zabrze przy  ul. Wolności 286;
na stronie internetowej Urzędu (www.um.zabrze.pl)
oraz na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej miasta Zabrze (www.zabrze.magistrat.pl)

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA
     mgr  Antoni Soroka
Naczelnik Wydziału Ekologii