Ogłoszenie dot.:budowy myjni bezdotykowej na terenie stacji paliw BP Polska przy ul. Gdańskiej 20

08.08.2007

PREZYDENT MIASTA 
           ZABRZE 
  województwo śląskie

Zabrze, dnia 06.08.2007r.

WE.7624-R-25/2007                                                                     
Nr 25-4.1/2007                                                                                   

OGŁOSZENIE

Na podstawie art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami)

z a w i a d a m i a m

strony postępowania, że w dniu 06.08.2007r. Prezydent Miasta Zabrze wydał Postanowienie w sprawie zwolnienia Inwestora:
BP Polska  sp. z o. o.
ul. Jasnogórska 1, 31-358 Kraków

z obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia   mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pn.:
Budowa myjni bezdotykowej, budowanej z podziemnym zbiornikiem oleju opałowego oraz niezbędną infrastrukturę techniczną na terenie istniejącej stacji paliw BP Polska, zlokalizowanej na działce nr 5464/29 w Zabrzu przy ul. Gdańskiej 20

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 Kpa,  strony mają prawo do  zapoznania się z treścią wydanego postanowienia oraz ewentualnego wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zabrza, w terminie do 7 dni po upływie 14-stu dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego ogłoszenia (tj. do dnia 28.08.2007r.).

Z w/w Postanowieniem można zapoznać się w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu, przy ul. Wolności 286 (II piętro, pok. 211). 

z up. PREZYDENTA MIASTA
              ZABRZE
  mgr inż. Bożena Kołodziej
p.o. Naczelnik Wydziału Ekologii