Zabrze przestrzenią rozwoju

Ogłoszenie dla stron… w sprawie przebudowy stacji bazowej nr 2152 Czekanów przy ul.Witosa 18

27.06.2007

PREZYDENT MIASTA 
           ZABRZE 
  województwo śląskie

Zabrze, dnia  22.06.2007r.

WE.7624-R/82/2006      
Nr   82-5.1/2007

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami)

z a w i a d a m i a m

strony postępowania, że w dniu 22.06.2007r. została wydana Decyzja Prezydenta Miasta Zabrze (sygn.: WE.7624-R/82/2006, Nr  82-5/2007) o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:
przebudowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr 2152 „Czekanów” zlokalizowanej na działce o numerze 1558/158 w Zabrzu przy ul. Witosa 18, polegającej na demontażu działających anten sektorowych (dwóch BSA 001 i trzech BSA 002) oraz zainstalowaniu:

  • czterech anten sektorowych K739 134, azymuty 450 i 2300 (po dwie anteny na jednym azymucie) – wysokość  zawieszenia 40 m n.p.t.,
  • trzech anten sektorowych BSA 002, azymuty 450, 2300 i 3000 – wysokość zawieszenia
    26,5 m n.p.t.

W związku z powyższym, strony mają prawo do  zapoznania się z treścią wydanej decyzji  i charakterystyką przedsięwzięcia oraz wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zabrza w terminie do 14-stu dni po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego ogłoszenia.

Akta dotyczące sprawy znajdują się w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu, przy ul. Wolności 286 (II piętro, pok. 211). 

z up. PREZYDENTA MIASTA
              ZABRZE
mgr inż. Bożena Kołodziej
p.o. Naczelnik Wydziału Ekologii