Instalacja stacji bazowej UMTS Nr GZB 0113_E – ul. Korczoka 86

01.06.2007

WE.7624-R-92/2006                                             Zabrze, 30.05.2007 r.
Nr   92-7/2007                                    

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. Nr 129, poz. 902 z dnia 19 lipca 2006r.z późn. zmianami) Prezydent Miasta Zabrze informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie, danych  o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

instalacja stacji bazowej UMTS Nr GZB 0113_E, na istniejącym budynku przy ul. Korczoka 86 w Zabrzu, na działce  nr 1580/65.

Z wykazem zawierającym powyższe dane oraz treścią wydanej decyzji można zapoznać się  w Wydziale Ekologii tut. Urzędu,  przy ul. Wolności 286, II piętro, pok. 211. 

z up. PREZYDENTA MIASTA
              
ZABRZE
mgr inż. Bożena Kołodziej
Naczelnik Wydziału Ekologii