Zawiadomienie o wydanej decyzji środowiskowej dla stacji bazowej przy ul. Wolności 246

15.05.2007

WE.7624-R-93/2006                                           Zabrze, 10.05.2007 r.
Nr  93-9/2007

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz.1071 z późn. zmianami) oraz art. 46a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U.Nr 129, poz. 902 z dnia 19 lipca 2006 r. z późn. zmianami), zawiadamia się strony biorące udział w postępowaniu, że w dniu 10.05.2007 r.  wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:  

instalacja stacji bazowej UMTS Nr GZB 0059_C, na istniejącym budynku przy ul. Wolności 246 w Zabrzu, na działce nr 3876/533.

W związku z powyższym, niniejszym zawiadamia się strony postępowania, że mają prawo do  zapoznania się z treścią wydanej decyzji  i charakterystyką przedsięwzięcia oraz ewentualnego wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zabrze, w terminie do 14 dni, po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego ogłoszenia. Akta dotyczące sprawy znajdują się w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu, przy ul. Wolności 286 (II piętro, pok. 211). 

 

z up. PREZYDENTA MIASTA
             ZABRZE
mgr inż. Bożena Kołodziej
Naczelnik Wydziału Ekologii